V-та Национална научнопрактическа конференция

„Дистанционно обучение в трети клас“ – това бе темата на педагогическата практика, с която госпожа Ели Георгиева – начален учител в ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово, кандидатства в обявения през месец септември 2020 г. конкурс от МОН и СБУ за споделяне на добри практики в областта на изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.). Софийска област участва с тринадесет практики. До финалния кръг бяха допуснати седем, които трябваше да бъдат презентирани на V-та Национална научнопрактическа конференция за представяне на добри практики в областта на изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) във Велинград /28 – 30 октомври 2020 г./. Гордост за училището ни бе фактът, че „Дистанционно обучение в трети клас“ бе сред седемте номинирани практики.С голяма отговорност и професионализъм госпожа Георгиева презентира практиката си пред членовете на академичното жури, директори и учители от цялата страна. Бе удостоена с награда от МОН и СБУ.