ДОКУМЕНТИ

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) 

(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НАРЕДБА №11 ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО  НА УЧЕНИЦИТЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НАРЕДБА №9 ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №9 ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НАРЕДБА №8 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

––––-––––-–

/НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №8 ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

––––-––––-–

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~