Всяка последна сряда от месец февруари се отбелязва Международният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тя символизира неприемането на тормоз и насилие в училище. Тази година учениците от начален етап отбелязаха деня като облякоха розови фланелки,

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osnovno.uchilishte.vasil.levski&set=a.2926787054225304

Уважаеми родители, скъпи ученици,

на 16.02.2021г. /вторник/ учениците от прогимназиален етап от 5-7 клас започват присъствени учебни занятия.

От утре, 15 февруари, се разрешава провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището. Това нарежда в своя Заповед № РД-01-98/14.02.2021 г. министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов
  Занятията ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки и в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование
през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.  
За децата от подготвителната група и учениците от първи, втори, трети и четвърти клас обучението е присъствено в училище. Учениците от пети, шести и седми клас ще бъдат на дистанционен режим на работа (с работни листове).

V-та Национална научнопрактическа конференция

„Дистанционно обучение в трети клас“ – това бе темата на педагогическата практика, с която госпожа Ели Георгиева – начален учител в ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово, кандидатства в обявения през месец септември 2020 г. конкурс от МОН и СБУ за споделяне на добри практики в областта на изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.). Софийска област участва с тринадесет практики. До финалния кръг бяха допуснати седем, които трябваше да бъдат презентирани на V-та Национална научнопрактическа конференция за представяне на добри практики в областта на изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020 г.) във Велинград /28 – 30 октомври 2020 г./. Гордост за училището ни бе фактът, че „Дистанционно обучение в трети клас“ бе сред седемте номинирани практики.С голяма отговорност и професионализъм госпожа Георгиева презентира практиката си пред членовете на академичното жури, директори и учители от цялата страна. Бе удостоена с награда от МОН и СБУ.

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf