Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се използва логото на ЕС и логото на ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Информационната система е достъпна на адрес: https://react.mon.bg

ОУ „Васил Левски“ участва в ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ от септември 2021г до 31.12.2023г.. Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейност 1 –  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Получени са 11 лаптопи, интерактивен дисплей, универсален шкаф за зареждане

Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Бяха включени:

2021г. – Всички ученици от 1 до 7 клас.

2022/2023г. Всички ученици от 1 клас.

2023/2024г. Всички ученици от 1 клас.

Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Бяха включени:

2021г. – 2 групи .

2022/2023г. – 1 група

2023/2024г. – 1 група

ПГ участва в  допълнително обучение по български език и изпълниха по два пакета от 10 педагогически ситуации

В помощ на деца, учители и родители бяха назначени Образователен медиатор и Помощник възпитател.