ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Кадрово осигуряване и развитие на образователната институция.

Данни: Списък - образец №1

учител в предучилищна степен на образование
Педагогически стаж: 3/три/ години и
3 /три/месеца
старши учител в начален етап на образованието
ПОРТФОЛИО
http://www.ouyarlovo.eu/wp/ficherova/
старши учител в начален етап на образованието
ПОРТФОЛИО http://www.ouyarlovo.eu/wp/gergova/

учител в начален етап на образованието

учител в начален етап на образованието
ПОРТФОЛИО http://www.ouyarlovo.eu/wp/nesheva/

учител в начален етап на образованието-
ГЦОУД
Педагогически стаж: 3 /три/ месеца
учител в начален етап на образованието-ГЦОУД
Педагогически стаж: 2 /две/ години

учител по Български език и литература
Педагогически стаж: 3 /три/ години
учител по Математика
Педагогически стаж: 4 /четири/ години

ПОРТФОЛИО https://sites.google.com/view/htzzx/

учител по География
Педагогически стаж: 1 /една/ година
учител по Физическо възпитание и спорт
ПОРТФОЛИО
http://www.ouyarlovo.eu/wp/alichkov/