НОВАТОРСТВО

В ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово се обучават 100% ученици от уязвими групи, чийто майчин език не е български. Много важно за тяхната социализация, обучение и възпитание е включването им в различни дейности и мероприятия, и участието им в проекти.

С оглед на това, че образователният проект следва да бъде интегриран в стратегическия план за развитие на училището, в годишния план на институцията, а също и в преподаването на учебното съдържание, чрез дейностите по него, се взе решение  да се  експериментира и да се потърсят иновативни пътища и начини за мотивиране на учителите за разработване и участие в проекти, което предполага работа в екип и стремеж към повишаване на квалификацията.

С оглед бъдещата организация за участие и  реализация в проекти, създадени в училище , се пристъпи към извършването на експеримент, в основата на който стоят аспекти за мотивиране на учителите за работа в екип и повишаване на квалификацията им. Концепцията  за иновативен подход е насочена към създаване на проект  „ Световните дни в училище“

Проектните участия демократизират в по-голяма степен управлението на училището. Дава се по-голяма възможност учителите да успеят да разгърнат потенциала, произтичащ от тези дейности. В хода на проектните реализации учителите придобиват нови умения и компетенции, напълно релевантни спрямо Европейската квалификационна рамка, поради което придобиват още по-голяма значимост за подобряване качеството на предлаганата услуга. Мениджмънтът на персонала придобива друга значимост – превръща се в носител на иновацията и смелия полезен подход в преподаването на учениците.

Екипната работата по проекти  влияе на модернизацията на управленските процеси, а оттам и на крайното качество на образователния продукт на училището.

https://fb.watch/99Igfefqls/

https://fb.watch/99IKK76atf/