ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО




ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово е средищно и единственото защитено училище в община Самоков. В него  се обучават  деца и ученици  от селата Поповяне, Ковачевци и Ярлово, които са разпределени в 7 паралелки и една смесена / 5 и 6-годишни/ подготвителна група. В училището се обучават и ученици  със специални образователни потребности. Те са на допълнителна подкрепа от ресурсен учител и психолог. Всички деца в района са обхванати. За 99% от учениците българският език не е  майчин.
Построено през далечната 1861 г. с дарения и труд от страна на местното население, училището заема важно място в образователната система на района / единственото останало училище по „Палакарията“/. То е живо, има стремеж да се развива и да създава благоприятни условия за работа.
Колективът на училището работи в посока да покаже на всяко дете, че е ценено, полезно, включено в живота на класа и училището, без значение от неговия социален статус, способности, етнос, култура.  Изграждат се отношения на съпричастност, толерантност, взаимопомощ.
Към настоящия момент педагогическият състав има отлична академична квалификация.
Установена е практика за разработване и включване на училището в национални  програми и проекти.
ОУ „Васил Левски“, с. Ярлово разполага с общо 7 класни стаи и стая за подготвителната група в училище, компютърен кабинет с интерактивна дъска и дисплей, библиотека , физкултурен салон , 2 административни стаи, медицински кабинет, кабинет по кулинарство, обособено място за хранене на групите ЦДО, игрална зала за занимания по интереси. Училището има ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, медицински кабинет. 
Отоплението на училището се осъществява с локална парна инсталация на твърдо гориво.
  За да може да се случи във всяко училище, приобщаващото образование се нуждае освен от качествено управление, така и от подкрепата на цялото общество. 
Нашите  цели са:
- Запазване на училището като основна образователна институция в с. Ярлово и в околните села;
- Развитие на възможностите базата на училището да се използва през лятото за ангажираност на децата от селото и околните села в дейности, чийто център да бъде училището – ползване на библиотеката, компютърния кабинет, за спортни занимания, за допълнителни занимания по природни науки (околен свят, екология);
Като съобразим нарастващата тенденция за завръщане на млади семейства в селата, които са в близост до големите градове (Ярлово е на 30 км. от София), нашето училище би могло да предложи минимум начално образование за техните деца.
 

.